The Ottawa Herald
10/28/2013

FOUR SEASONS GARDEN CLUB

The Four Seasons Garden Club met Oct. 23 at the home of Dolores Larsen in Pomona. Frances O’Banion was the co-host ...