The Ottawa Herald
11/19/2012

Daily Report for Nov. 19, 2012

Hospital Notes

Admissions

• Friday: Shayla Bulen, Ottawa.

• Sunday: Barney Blanco, Ottawa.

Dismissals

&bu ...