OBITUARIES

THOMAS JAMES ‘TOM’ HARMON

Thomas James “Tom” Harmon, 52, Quenemo, passed away Thursday, Feb. 2 ...